Word2HTML首页 >> Word2HTML用户手册 >> 软件安装、注册、卸载

2.3 软件注册

1.       第一步:获取注册码
当您购买软件后,用您的账号登录官网客服中心( http://service.ewebsoft.com/ ),点击“软件服务”获取注册码。

2.       第二步:注册
拷贝官网提供的注册码在软件注册输入框中输入。然后点“在线注册,注册完成。界面如下图所示: